* βeta

area vs coastline length

 
Area
(square km)
(*) See Notes at bottom of the table
N Flag Member Countries total land water Coastline
(km)
1

Zimbabwe 390 757 386 847 3 910 0.00

 

2

Zambia 752 618 743 398 9 220 0.00

 

3

Yemen 527 968 527 968 0 1906.00

 

4

Western Sahara 266 000 266 000 0 1110.00

 

5

Wallis and Futuna 142 142 0 129.00

 

6

Virgin Islands 1 910 346 1 564 188.00

 

7

Vietnam 331 210 310 070 21 140 3444.00

 

8

Venezuela 912 050 882 050 30 000 2800.00

 

9

Vanuatu 12 189 12 189 0 2528.00

 

10

Uzbekistan 447 400 425 400 22 000 0.00

 

11

Uruguay 176 215 175 015 1 200 660.00

 

12

United States 9 826 675 9 161 966 664 709 19924.00

 

13

United Kingdom 243 610 241 930 1 680 12429.00

 

14

United Arab Emirates 83 600 83 600 0 1318.00

 

15

Ukraine 603 550 579 330 24 220 2782.00

 

16

Uganda 241 038 197 100 43 938 0.00

 

17

Tuvalu 26 26 0 24.00

 

18

Turks and Caicos Islands 948 948 0 389.00

 

19

Turkmenistan 488 100 469 930 18 170 0.00

 

20

Turkey 783 562 769 632 13 930 7200.00

 

21

Tunisia 163 610 155 360 8 250 1148.00

 

22

Trinidad and Tobago 5 128 5 128 0 362.00

 

23

Tonga 747 717 30 419.00

 

24

Tokelau 12 12 0 101.00

 

25

Togo 56 785 54 385 2 400 56.00

 

26

Timor-Leste 14 874 14 874 0 706.00

 

27

Thailand 513 120 510 890 2 230 3219.00

 

28

Tanzania 947 300 885 800 61 500 1424.00

 

29

Tajikistan 143 100 141 510 2 590 0.00

 

30

Taiwan 35 980 32 260 3 720 1566.30

 

31

Syria 185 180 183 630 1 550 193.00

 

32

Switzerland 41 277 39 997 1 280 0.00

 

33

Sweden 450 295 410 335 39 960 3218.00

 

34

Swaziland 17 364 17 204 160 0.00

 

35

Svalbard 62 045 62 045 0 3587.00

 

36

Suriname 163 820 156 000 7 820 386.00

 

37

Sudan 2 505 813 2 376 000 129 813 853.00

 

38

Sri Lanka 65 610 64 630 980 1340.00

 

39

Spain 505 370 498 980 6 390 4964.00

 

40

South Africa 1 219 090 1 214 470 4 620 2798.00

 

41

Somalia 637 657 627 337 10 320 3025.00

 

42

Solomon Islands 28 896 27 986 910 5313.00

 

43

Slovenia 20 273 20 151 122 46.60

 

44

Slovakia 49 035 48 105 930 0.00

 

45

Singapore 697 687 10 193.00

 

46

Sierra Leone 71 740 71 620 120 402.00

 

47

Seychelles 455 455 0 491.00

 

48

Serbia 77 474 77 474 0 0.00

 

49

Senegal 196 722 192 530 4 192 531.00

 

50

Saudi Arabia 2 149 690 2 149 690 0 2640.00

 

51

Sao Tome and Principe 964 964 0 209.00

 

52

San Marino 61 61 0 0.00

 

53

Samoa 2 831 2 821 10 403.00

 

54

Saint Vincent and the Gr... 389   0 84.00

 

55

Saint Pierre and Miquelon 242 242 0 120.00

 

56

Saint Martin 54 54   58.90

 

57

Saint Lucia 616 606 10 158.00

 

58

Saint Kitts and Nevis 261   0 135.00

 

59

Saint Helena Ascension a... 308     60.00

 

60

Rwanda 26 338 24 668 1 670 0.00

 

61

Russia 17 098 242 16 377 742 720 500 37653.00

 

62

Romania 238 391 229 891 8 500 225.00

 

63

Qatar 11 586 11 586 0 563.00

 

64

Puerto Rico 13 790 8 870 4 921 501.00

 

65

Portugal 92 090 91 470 620 1793.00

 

66

Poland 312 685 304 255 8 430 440.00

 

67

Pitcairn 47 47 0 51.00

 

68

Philippines 300 000 298 170 1 830 36289.00

 

69

Peru 1 285 216 1 279 996 5 220 2414.00

 

70

Paraguay 406 752 397 302 9 450 0.00

 

71

Papua New Guinea 462 840 452 860 9 980 5152.00

 

72

Panama 75 420 74 340 1 080 2490.00

 

73

Palestinian Territory 360 360 0 40.00

 

74

Palau 459 459 0 1519.00

 

75

Pakistan 796 095 770 875 25 220 1046.00

 

76

Oman 309 500 309 500 0 2092.00

 

77

Norway 323 802 304 282 19 520 25148.00

 

78

Northern Mariana Islands 464 464 0 1482.00

 

79

Norfolk Island 36 36 0 32.00

 

80

Niue 260 260 0 64.00

 

81

Nigeria 923 768 910 768 13 000 853.00

 

82

Niger 1 267 000 1 266 700 300 0.00

 

83

Nicaragua 130 370 119 990 10 380 910.00

 

84

New Zealand 267 710 267 710   15134.00

 

85

New Caledonia 18 575 18 275 300 2254.00

 

86

Netherlands Antilles 800 800 0 364.00

 

87

Netherlands 41 543 33 893 7 650 451.00

 

88

Nepal 147 181 143 351 3 830 0.00

 

89

Nauru 21 21 0 30.00

 

90

Namibia 824 292 823 290 1 002 1572.00

 

91

Myanmar 676 578 653 508 23 070 1930.00

 

92

Mozambique 799 380 786 380 13 000 2470.00

 

93

Morocco 446 550 446 300 250 1835.00

 

94

Montserrat 102 102 0 40.00

 

95

Montenegro 13 812 13 452 360 293.50

 

96

Mongolia 1 564 116 1 553 556 10 560 0.00

 

97

Monaco 2 2 0 4.10

 

98

Moldova 33 851 32 891 960 0.00

 

99

Micronesia 702 702 0 6112.00

 

100

Mexico 1 964 375 1 943 945 20 430 9330.00

 

101

Mayotte 374 374 0 185.20

 

102

Mauritius 2 040 2 030 10 177.00

 

103

Mauritania 1 030 700 1 030 700 0 754.00

 

104

Marshall Islands 181 181 0 370.40

 

105

Malta 316 316 0 196.80

 

106

Mali 1 240 192 1 220 190 20 002 0.00

 

107

Maldives 298 298 0 644.00

 

108

Malaysia 329 847 328 657 1 190 4675.00

 

109

Malawi 118 484 94 080 24 404 0.00

 

110

Madagascar 587 041 581 540 5 501 4828.00

 

111

Macedonia 25 713 25 433 280 0.00

 

112

Macao 28 28 0 41.00

 

113

Luxembourg 2 586 2 586 0 0.00

 

114

Lithuania 65 300 62 680 2 620 90.00

 

115

Liechtenstein 160 160 0 0.00

 

116

Libya 1 759 540 1 759 540 0 1770.00

 

117

Liberia 111 369 96 320 15 049 579.00

 

118

Lesotho 30 355 30 355 0 0.00

 

119

Lebanon 10 400 10 230 170 225.00

 

120

Latvia 64 589 62 249 2 340 498.00

 

121

Laos 236 800 230 800 6 000 0.00

 

122

Kyrgyzstan 199 951 191 801 8 150 0.00

 

123

Kuwait 17 818 17 818 0 499.00

 

124

Korea South 99 720 96 920 2 800 2413.00

 

125

Korea North 120 538 120 408 130 2495.00

 

126

Kiribati 811 811 0 1143.00

 

127

Kenya 580 367 569 140 11 227 536.00

 

128

Kazakhstan 2 724 900 2 699 700 25 200 0.00

 

129

Jordan 89 342 88 802 540 26.00

 

130

Jersey 116 116 0 70.00

 

131

Japan 377 915 364 485 13 430 29751.00

 

132

Jamaica 10 991 10 831 160 1022.00

 

133

Ivory Coast 322 463 318 003 4 460 515.00

 

134

Italy 301 340 294 140 7 200 7600.00

 

135

Israel 22 072 21 642 430 273.00

 

136

Isle of Man 572 572 0 160.00

 

137

Ireland 70 273 68 883 1 390 1448.00

 

138

Iraq 438 317 437 367 950 58.00

 

139

Iran 1 648 195 1 531 595 116 600 2440.00

 

140

Indonesia 1 904 569 1 811 569 93 000 54716.00

 

141

India 3 287 263 2 973 193 314 070 7000.00

 

142

Iceland 103 000 100 250 2 750 4970.00

 

143

Hungary 93 028 89 608 3 420 0.00

 

144

Hong Kong 1 104 1 054 50 733.00

 

145

Honduras 112 090 111 890 200 820.00

 

146

Holy See 0 0 0 0.00

 

147

Heard Island and McDonal... 412 412 0 101.90

 

148

Haiti 27 750 27 560 190 1771.00

 

149

Guyana 214 969 196 849 18 120 459.00

 

150

Guinea-Bissau 36 125 28 120 8 005 350.00

 

151

Guinea 245 857 245 717 140 320.00

 

152

Guernsey 78 78 0 50.00

 

153

Guatemala 108 889 107 159 1 730 400.00

 

154

Guam 544 544 0 125.50

 

155

Grenada 344 344 0 121.00

 

156

Greenland 2 166 086 2 166 086   44087.00

 

157

Greece 131 957 130 647 1 310 13676.00

 

158

Gibraltar 6 6 0 12.00

 

159

Ghana 238 533 227 533 11 000 539.00

 

160

Germany 357 022 348 672 8 350 2389.00

 

161

Georgia 69 700 69 700 0 310.00

 

162

Gambia 11 295 10 000 1 295 80.00

 

163

Gabon 267 667 257 667 10 000 885.00

 

164

French Polynesia 4 167   340 2525.00

 

165

France 551 500 549 970 1 530 4668.00

 

166

Finland 338 145 303 815 34 330 1250.00

 

167

Fiji 18 274 18 274 0 1129.00

 

168

Faroe Islands 1 393 1 393 0 1117.00

 

169

Falkland Islands 12 173 12 173 0 1288.00

 

170

Ethiopia 1 104 300 1 000 000 104 300 0.00

 

171

Estonia 45 228 42 388 2 840 3794.00

 

172

Eritrea 117 600 101 000 16 600 2234.00

 

173

Equatorial Guinea 28 051 28 051 0 296.00

 

174

El Salvador 21 041 20 721 320 307.00

 

175

Egypt 1 001 450 995 450 6 000 2450.00

 

176

Ecuador 283 561 276 841 6 720 2237.00

 

177

Dominican Republic 48 670 48 320 350 1288.00

 

178

Dominica 751 751 0 148.00

 

179

Djibouti 23 200 23 180 20 314.00

 

180

Denmark 43 094 42 434 660 7314.00

 

181

Czech Republic 78 867 77 247 1 620 0.00

 

182

Cyprus 9 251   10 648.00

 

183

Cuba 110 860 109 820 1 040 3735.00

 

184

Croatia 56 594 55 974 620 5835.00

 

185

Costa Rica 51 100 51 060 40 1290.00

 

186

Cook Islands 236 236 0 120.00

 

187

Congo Republic 342 000 341 500 500 169.00

 

188

Congo Democratic Republic 2 344 858 2 267 048 77 810 37.00

 

189

Comoros 2 235 2 235 0 340.00

 

190

Colombia 1 138 914 1 109 104 100 210 3208.00

 

191

Cocos Islands 14 14 0 26.00

 

192

Christmas Island 135 135 0 138.90

 

193

China 9 596 961 9 569 901 27 060 14500.00

 

194

Chile 756 102 743 812 12 290 6435.00

 

195

Chad 1 284 000 1 259 200 24 800 0.00

 

196

Central African Republic 622 984 622 984 0 0.00

 

197

Cayman Islands 264 264 0 160.00

 

198

Cape Verde 4 033 4 033 0 965.00

 

199

Canada 9 984 670 9 093 507 891 163 202080.00

 

200

Cameroon 475 440 472 710 2 730 402.00

 

201

Cambodia 181 035 176 515 4 520 443.00

 

202

Burundi 27 830 25 680 2 150 0.00

 

203

Burkina Faso 274 200 273 800 400 0.00

 

204

Bulgaria 110 879 108 489 2 390 354.00

 

205

Brunei 5 765 5 265 500 161.00

 

206

British Virgin Islands 151 151 0 80.00

 

207

British Indian Ocean Ter... 54 400 60   698.00

 

208

Brazil 8 514 877 8 459 417 55 460 7491.00

 

209

Bouvet Island 49 49 0 29.60

 

210

Botswana 581 730 566 730 15 000 0.00

 

211

Bosnia and Herzegovina 51 197 51 187 10 20.00

 

212

Bolivia 1 098 581 1 083 301 15 280 0.00

 

213

Bhutan 38 394 38 394 0 0.00

 

214

Bermuda 54 54 0 103.00

 

215

Benin 112 622 110 622 2 000 121.00

 

216

Belize 22 966 22 806 160 386.00

 

217

Belgium 30 528 30 278 250 66.50

 

218

Belarus 207 600 202 900 4 700 0.00

 

219

Barbados 430 430 0 97.00

 

220

Bangladesh 143 998 130 168 13 830 580.00

 

221

Bahrain 741 741 0 161.00

 

222

Bahamas 13 880 10 010 3 870 3542.00

 

223

Azerbaijan 86 600 82 629 3 971 0.00

 

224

Austria 83 871 82 445 1 426 0.00

 

225

Australia 7 741 220 7 682 300 58 920 25760.00

 

226

Aruba 180 180 0 68.50

 

227

Armenia 29 743 28 203 1 540 0.00

 

228

Argentina 2 780 400 2 736 690 43 710 4989.00

 

229

Antigua and Barbuda 442   0 153.00

 

230

Antarctica 14 000 000 14 000 000   17968.00

 

231

Anguilla 91 91 0 61.00

 

232

Angola 1 246 700 1 246 700 0 1600.00

 

233

Andorra 468 468 0 0.00

 

234

American Samoa 199 199 0 116.00

 

235

Algeria 2 381 741 2 381 741 0 998.00

 

236

Albania 28 748 27 398 1 350 362.00

 

237

Afghanistan 652 230 652 230 0 0.00

 

Shows the length of coastline in Km of all world countries.
Please note that coastline of 0 Km means that the country has no access to the sea (a landlocked country as is the case with Uzbekistan, Austria, and some other countries).
Also notice how big is the coastline of Greece and Norway compared to their total area due to the many Greek islands and Norwegian fjords respectivelly.
Area total, Area land, Area water, Coastline
♦ geognos.com ©®™2010 ♦ Visualizations by Google Visualization API  | Dynamic maps by Google Maps API v3  | Dynamic translations by Google AJAX Language API