* βeta

economy inflation rate

 
(*) See Notes at bottom of the table
N Flag Member Countries Inflation
rate
(consumer
prices)
(%)
1

Zimbabwe 5.10

 

2

Zambia 13.50

 

3

Yemen 3.60

 

4

Wallis and Futuna 2.80

 

5

Virgin Islands 2.20

 

6

Vietnam 6.90

 

7

Venezuela 27.30

 

8

Vanuatu 3.90

 

9

Uzbekistan 8.60

 

10

Uruguay 7.30

 

11

United States -0.70

 

12

United Kingdom 2.10

 

13

United Arab Emirates 1.50

 

14

Ukraine 16.50

 

15

Uganda 12.60

 

16

Tuvalu 3.80

 

17

Turks and Caicos Islands 4.00

 

18

Turkmenistan 15.00

 

19

Turkey 6.50

 

20

Tunisia 3.40

 

21

Trinidad and Tobago 7.60

 

22

Tonga 5.90

 

23

Togo 3.30

 

24

Timor-Leste 7.80

 

25

Thailand -0.90

 

26

Tanzania 11.60

 

27

Tajikistan 6.40

 

28

Taiwan -0.70

 

29

Syria 3.80

 

30

Switzerland -0.60

 

31

Sweden -0.50

 

32

Swaziland 8.50

 

33

Suriname 6.40

 

34

Sudan 12.30

 

35

Sri Lanka 3.40

 

36

Spain -0.80

 

37

South Africa 7.20

 

38

Solomon Islands 6.30

 

39

Slovenia 0.80

 

40

Slovakia 1.60

 

41

Singapore 0.20

 

42

Sierra Leone 11.70

 

43

Seychelles 34.00

 

44

Serbia 6.80

 

45

Senegal 0.80

 

46

Saudi Arabia 5.00

 

47

Sao Tome and Principe 19.00

 

48

San Marino -3.50

 

49

Samoa 6.00

 

50

Saint Vincent and the Gr... 6.10

 

51

Saint Pierre and Miquelon 8.10

 

52

Saint Lucia 1.90

 

53

Saint Kitts and Nevis 4.50

 

54

Saint Helena Ascension a... 3.20

 

55

Rwanda 14.20

 

56

Russia 11.90

 

57

Romania 5.00

 

58

Qatar -3.90

 

59

Puerto Rico 6.50

 

60

Portugal -0.90

 

61

Poland 3.40

 

62

Philippines 3.20

 

63

Peru 1.20

 

64

Paraguay 2.50

 

65

Papua New Guinea 6.50

 

66

Panama 2.60

 

67

Palestinian Territory 9.90

 

68

Palau 2.70

 

69

Pakistan 14.20

 

70

Oman 5.30

 

71

Norway 2.30

 

72

Northern Mariana Islands -0.80

 

73

Niue 4.00

 

74

Nigeria 11.50

 

75

Niger 0.10

 

76

Nicaragua 4.00

 

77

New Zealand 1.80

 

78

New Caledonia 1.40

 

79

Netherlands Antilles 2.10

 

80

Netherlands 1.20

 

81

Nepal 13.20

 

82

Namibia 8.80

 

83

Myanmar 7.70

 

84

Mozambique 3.50

 

85

Morocco 2.00

 

86

Montserrat 2.60

 

87

Montenegro 3.40

 

88

Mongolia 4.20

 

89

Monaco 1.90

 

90

Moldova 0.00

 

91

Micronesia 2.20

 

92

Mexico 5.30

 

93

Mayotte 1.70

 

94

Mauritius 3.40

 

95

Mauritania 7.30

 

96

Marshall Islands 12.90

 

97

Malta 2.70

 

98

Mali 2.50

 

99

Maldives 7.30

 

100

Malaysia 0.40

 

101

Malawi 8.50

 

102

Madagascar 8.00

 

103

Macedonia -0.80

 

104

Macao 6.20

 

105

Luxembourg 0.50

 

106

Lithuania 4.70

 

107

Liechtenstein 1.00

 

108

Libya 2.00

 

109

Liberia 11.20

 

110

Lesotho 8.50

 

111

Lebanon 3.40

 

112

Latvia 3.30

 

113

Laos 2.60

 

114

Kyrgyzstan 7.90

 

115

Kuwait 9.90

 

116

Korea South 2.80

 

117

Kiribati 0.20

 

118

Kenya 20.50

 

119

Kazakhstan 7.30

 

120

Jordan 1.70

 

121

Jersey 3.70

 

122

Japan -1.30

 

123

Jamaica 8.60

 

124

Ivory Coast 2.00

 

125

Italy 0.60

 

126

Israel 3.40

 

127

Isle of Man 3.10

 

128

Ireland -1.70

 

129

Iraq 6.80

 

130

Iran 16.80

 

131

Indonesia 5.00

 

132

India 10.70

 

133

Iceland 12.00

 

134

Hungary 4.30

 

135

Hong Kong -0.30

 

136

Honduras 5.20

 

137

Haiti 0.40

 

138

Guyana 5.20

 

139

Guinea-Bissau 3.80

 

140

Guinea 9.00

 

141

Guernsey 3.40

 

142

Guatemala 2.30

 

143

Guam 2.50

 

144

Grenada 3.70

 

145

Greenland 9.40

 

146

Greece 1.00

 

147

Gibraltar 2.90

 

148

Ghana 19.60

 

149

Germany 0.00

 

150

Georgia 1.00

 

151

Gambia 6.00

 

152

Gabon 3.00

 

153

French Polynesia 1.10

 

154

France 0.10

 

155

Finland 0.00

 

156

Fiji 4.80

 

157

Faroe Islands -1.10

 

158

Falkland Islands 3.60

 

159

Ethiopia 11.00

 

160

Estonia -0.40

 

161

Eritrea 15.50

 

162

Equatorial Guinea 4.50

 

163

El Salvador 1.00

 

164

Egypt 10.10

 

165

Ecuador 5.40

 

166

Dominican Republic 1.40

 

167

Dominica 2.70

 

168

Djibouti 5.00

 

169

Denmark 1.30

 

170

Czech Republic 1.10

 

171

Cyprus 0.90

 

172

Cuba 4.30

 

173

Croatia 2.40

 

174

Costa Rica 8.30

 

175

Cook Islands 2.10

 

176

Congo Republic 4.00

 

177

Congo Democratic Republic 16.70

 

178

Comoros 3.00

 

179

Colombia 3.00

 

180

China -0.80

 

181

Chile 1.70

 

182

Chad 6.00

 

183

Central African Republic 0.90

 

184

Cayman Islands 4.40

 

185

Cape Verde 4.00

 

186

Canada 0.20

 

187

Cameroon 2.50

 

188

Cambodia -1.00

 

189

Burundi 14.10

 

190

Burkina Faso 3.70

 

191

Bulgaria 1.60

 

192

Brunei 2.70

 

193

British Virgin Islands 7.10

 

194

Brazil 4.20

 

195

Botswana 7.30

 

196

Bosnia and Herzegovina 0.60

 

197

Bolivia 4.30

 

198

Bhutan 8.00

 

199

Bermuda 2.80

 

200

Benin 4.00

 

201

Belize 0.30

 

202

Belgium 0.00

 

203

Belarus 12.50

 

204

Barbados 5.50

 

205

Bangladesh 5.10

 

206

Bahrain 3.00

 

207

Bahamas 2.40

 

208

Azerbaijan 1.50

 

209

Austria 0.40

 

210

Australia 1.90

 

211

Aruba 3.40

 

212

Armenia 4.20

 

213

Argentina 6.20

 

214

Antigua and Barbuda 1.50

 

215

Anguilla 5.30

 

216

Angola 13.10

 

217

Andorra 2.30

 

218

Algeria 4.10

 

219

Albania 2.10

 

220

Afghanistan 30.50

 

Chart of inflation rates in all world countries.
Inflation rate (consumer prices)
♦ geognos.com ©®™2010 ♦ Visualizations by Google Visualization API  | Dynamic maps by Google Maps API v3  | Dynamic translations by Google AJAX Language API