* βeta

budget expenditure and revenues for all countries

 
Budget
($)
(*) See Notes at bottom of the table
N Flag Member Countries revenues expenditures
1

Zimbabwe 133 000 000 258 000 000
2

Zambia 2 514 000 000 2 860 000 000
3

Yemen 6 202 000 000 9 355 000 000
4

Wallis and Futuna 29 730 3 133
5

Virgin Islands 837 000 000 837 000 000
6

Vietnam 21 890 000 000 30 420 000 000
7

Venezuela 65 140 000 000 92 040 000 000
8

Vanuatu 78 700 000 72 230 000
9

Uzbekistan 8 826 000 000 9 209 000 000
10

Uruguay 8 841 000 000 9 666 000 000
11

United States 1 914 000 000 000 3 615 000 000 000
12

United Kingdom 819 900 000 000 1 132 000 000 000
13

United Arab Emirates 54 050 000 000 54 680 000 000
14

Ukraine 26 350 000 000 34 370 000 000
15

Uganda 2 007 000 000 2 508 000 000
16

Tuvalu 21 540 000 23 050 000
17

Turks and Caicos Islands 47 000 000 33 600 000
18

Turkmenistan 1 528 000 000 1 612 000 000
19

Turkey 145 300 000 000 180 600 000 000
20

Tunisia 8 711 000 000 11 190 000 000
21

Trinidad and Tobago 6 176 000 000 7 415 000 000
22

Tonga 80 480 000 109 800 000
23

Tokelau 430 800 2 800 000
24

Togo 468 700 000 535 400 000
25

Timor-Leste 733 000 000 309 000 000
26

Thailand 40 900 000 000 51 500 000 000
27

Tanzania 3 780 000 000 4 693 000 000
28

Tajikistan 1 220 000 000 1 200 000 000
29

Taiwan 60 720 000 000 78 500 000 000
30

Syria 9 020 000 000 13 140 000 000
31

Switzerland 166 400 000 000 172 600 000 000
32

Sweden 196 900 000 000 211 400 000 000
33

Swaziland 592 200 000 694 800 000
34

Svalbard 25 070 000  
35

Suriname 392 600 000 425 900 000
36

Sudan 9 046 000 000 10 830 000 000
37

Sri Lanka 6 224 000 000 9 801 000 000
38

Spain 420 400 000 000 536 299 999 999
39

South Africa 74 920 000 000 86 260 000 000
40

Solomon Islands 49 700 000 75 100 000
41

Slovenia 20 580 000 000 23 540 000 000
42

Slovakia 28 310 000 000 32 939 999 999
43

Singapore 21 290 000 000 24 140 000 000
44

Sierra Leone 96 000 000 351 000 000
45

Seychelles 183 900 000 195 800 000
46

Serbia 9 600 000 000 9 800 000 000
47

Senegal 2 431 000 000  
48

Saudi Arabia 167 700 000 000 164 300 000 000
49

Sao Tome and Principe 42 500 000 50 000 000
50

San Marino 690 600 000 652 900 000
51

Samoa 171 300 000 78 100 000
52

Saint Vincent and the Gr... 94 600 000 85 800 000
53

Saint Pierre and Miquelon 70 000 000 60 000 000
54

Saint Lucia 141 200 000 146 700 000
55

Saint Kitts and Nevis 89 700 000 128 199 999
56

Saint Helena Ascension a... 10 070 000 24 730 000
57

Rwanda 1 261 000 000 1 391 000 000
58

Russia 205 300 000 000 306 600 000 000
59

Romania 50 780 000 000 61 510 000 000
60

Qatar 32 060 000 000 28 500 000 000
61

Puerto Rico 6 700 000 000 9 600 000 000
62

Portugal 91 890 000 000 106 800 000 000
63

Poland 83 680 000 000 93 470 000 000
64

Pitcairn 746 000 1 028 000
65

Philippines 23 290 000 000 29 230 000 000
66

Peru 33 549 999 999 37 970 000 000
67

Paraguay 2 323 000 000 2 444 000 000
68

Papua New Guinea 2 264 000 000 2 415 000 000
69

Panama 5 667 000 000 6 527 000 000
70

Palau 114 800 000 99 500 000
71

Pakistan 23 210 000 000 30 050 000 000
72

Oman 18 750 000 000 18 350 000 000
73

Norway 206 900 000 000 169 000 000 000
74

Northern Mariana Islands 193 000 000 223 000 000
75

Norfolk Island 4 600 000 4 800 000
76

Niue 15 070 000 16 329 999
77

Nigeria 10 490 000 000 18 080 000 000
78

Niger 320 000 000 320 000 000
79

Nicaragua 1 206 000 000 1 483 000 000
80

New Zealand 46 540 000 000 53 560 000 000
81

New Caledonia 996 000 000 1 072 000 000
82

Netherlands Antilles 757 900 000 949 500 000
83

Netherlands 335 400 000 000 372 500 000 000
84

Nepal 2 300 000 000 3 700 000 000
85

Nauru 13 500 000 13 500 000
86

Namibia 2 450 000 000 2 977 000 000
87

Myanmar 1 142 000 000 2 354 000 000
88

Mozambique 2 434 000 000 3 171 000 000
89

Morocco 22 900 000 000 23 860 000 000
90

Montserrat 31 400 000 31 600 000
91

Mongolia 1 380 000 000 1 600 000 000
92

Monaco 863 000 000 920 600 000
93

Moldova 1 751 000 000 2 112 000 000
94

Micronesia 166 000 000 152 700 000
95

Mexico 188 200 000 000 222 700 000 000
96

Mayotte 420 000 000 394 000 000
97

Mauritius 1 857 000 000 2 190 000 000
98

Mauritania 770 000 000 770 000 000
99

Marshall Islands 123 300 000 1 213 000 000
100

Malta 3 068 000 000 3 511 000 000
101

Mali 1 500 000 000 1 800 000 000
102

Maldives 487 000 000 873 000 000
103

Malaysia 44 600 000 000 60 720 000 000
104

Malawi 1 215 000 000 1 325 000 000
105

Madagascar 1 232 000 000 1 861 000 000
106

Macedonia   3 236 000 000
107

Macao 6 200 000 000 2 900 000 000
108

Luxembourg 17 830 000 000 19 760 000 000
109

Lithuania 13 090 000 000 16 620 000 000
110

Liechtenstein 424 200 000 414 100 000
111

Libya 35 080 000 000 35 900 000 000
112

Lesotho 563 400 000 675 400 000
113

Lebanon 8 428 000 000 11 390 000 000
114

Latvia 9 501 000 000 12 150 000 000
115

Laos 937 100 000 1 123 000 000
116

Kyrgyzstan 1 266 000 000 1 276 000 000
117

Kuwait 70 230 000 000 58 430 000 000
118

Korea South 191 500 000 000 227 200 000 000
119

Korea North 2 880 000 000 2 980 000 000
120

Kiribati 55 520 000 59 710 000
121

Kenya 6 858 000 000 8 759 000 000
122

Kazakhstan 18 980 000 000 22 440 000 000
123

Jordan 5 545 000 000 8 223 000 000
124

Jersey 829 000 000 851 000 000
125

Japan 1 614 000 000 000 1 997 000 000 000
126

Jamaica 2 898 000 000 4 332 000 000
127

Ivory Coast 4 655 000 000 4 987 000 000
128

Italy 960 100 000 000 1 068 000 000 000
129

Israel 54 100 000 000 64 239 999 999
130

Isle of Man 965 000 000 943 000 000
131

Ireland 74 820 000 000 104 600 000 000
132

Iraq 52 800 000 000 72 400 000 000
133

Iran 97 710 000 000 84 780 000 000
134

Indonesia 83 770 000 000 97 240 000 000
135

India 129 900 000 000 237 200 000 000
136

Iceland 3 879 000 000 5 488 000 000
137

Hungary 54 800 000 000 59 860 000 000
138

Hong Kong 37 050 000 000 41 140 000 000
139

Honduras 2 819 000 000 3 400 000 000
140

Holy See 355 500 000 356 800 000
141

Haiti 960 600 000 1 186 000 000
142

Guyana 493 700 000 596 900 000
143

Guinea 632 600 000 703 400 000
144

Guernsey 563 600 000 530 900 000
145

Guatemala 4 070 000 000 5 563 000 000
146

Guam 319 600 000 427 800 000
147

Grenada 85 800 000 102 100 000
148

Greenland 1 470 000 000 1 510 000 000
149

Greece 108 700 000 000 145 200 000 000
150

Gibraltar 455 100 000 423 600 000
151

Ghana 4 547 000 000 6 124 000 000
152

Germany 1 398 000 000 000 1 540 000 000 000
153

Georgia 3 756 000 000 4 726 000 000
154

Gambia 129 100 000 153 600 000
155

Gabon 3 141 000 000 2 877 000 000
156

French Polynesia 865 000 000 644 100 000
157

France 1 229 000 000 000 1 445 000 000 000
158

Finland 115 700 000 000 122 600 000 000
159

Fiji 1 363 000 000 1 376 000 000
160

Faroe Islands 1 163 000 000 1 139 000 000
161

Falkland Islands 66 200 000 67 900 000
162

Ethiopia 4 678 000 000 5 360 000 000
163

Estonia 7 293 000 000 8 042 000 000
164

Eritrea 232 700 000 576 100 000
165

Equatorial Guinea 4 481 000 000 3 551 000 000
166

El Salvador 3 798 000 000 4 803 000 000
167

Egypt 48 860 000 000 61 610 000 000
168

Ecuador 15 680 000 000  
169

Dominican Republic 6 361 000 000 7 588 000 000
170

Dominica 73 900 000 84 400 000
171

Djibouti 135 000 000 182 000 000
172

Denmark 175 400 000 000 175 600 000 000
173

Czech Republic 76 710 000 000 85 650 000 000
174

Cuba 39 110 000 000 42 580 000 000
175

Croatia 20 990 000 000 22 350 000 000
176

Costa Rica 3 795 000 000 4 908 000 000
177

Cook Islands 70 950 000 69 050 000
178

Congo Republic 3 431 000 000 2 723 000 000
179

Congo Democratic Republic 700 000 000  
180

Comoros 27 600 000  
181

Colombia 72 160 000 000 79 000 000 000
182

China 972 300 000 000 1 137 000 000 000
183

Chile 31 310 000 000 37 870 000 000
184

Chad 872 500 000 1 454 000 000
185

Central African Republic 334 000 000 362 000 000
186

Cayman Islands 423 800 000 392 600 000
187

Cape Verde 480 000 000 595 900 000
188

Canada 514 500 000 000 547 200 000 000
189

Cameroon 3 838 000 000 3 781 000 000
190

Cambodia 1 186 000 000 1 748 000 000
191

Burundi 342 200 000 385 700 000
192

Burkina Faso 1 364 000 000 1 910 000 000
193

Bulgaria 18 400 000 000 18 900 000 000
194

Brunei 6 889 000 000  
195

British Virgin Islands 204 700 000 180 400 000
196

Botswana 2 675 000 000 3 868 000 000
197

Bosnia and Herzegovina 7 814 000 000 8 571 000 000
198

Bolivia 7 946 000 000 8 319 000 000
199

Bhutan 302 000 000 588 000 000
200

Bermuda 738 000 000 665 000 000
201

Benin 1 244 000 000 1 634 000 000
202

Belize 376 500 000 412 500 000
203

Belgium 204 900 000 000 230 900 000 000
204

Belarus 16 149 999 999 16 899 999 999
205

Barbados 847 000 000 886 000 000
206

Bangladesh 11 400 000 000 16 300 000 000
207

Bahrain 5 809 000 000 5 860 000 000
208

Bahamas 1 030 000 000 1 030 000 000
209

Azerbaijan 12 180 000 000 12 360 000 000
210

Austria 181 200 000 000 194 400 000 000
211

Australia 323 600 000 000 358 400 000 000
212

Aruba 507 900 000 577 900 000
213

Armenia 1 855 000 000 2 365 000 000
214

Argentina 80 300 000 000 84 300 000 000
215

Antigua and Barbuda 123 700 000 145 900 000
216

Anguilla 22 800 000 22 500 000
217

Angola 30 820 000 000 27 910 000 000
218

Andorra 531 600 000 531 600 000
219

American Samoa 155 400 000 183 600 000
220

Algeria 56 240 000 000 61 340 000 000
221

Albania 3 460 000 000 4 099 000 000
222

Afghanistan   3 300 000 000
budget expenditure and revenues for all countries in US$
Budget revenues, Budget expenditures
♦ geognos.com ©®™2010 ♦ Visualizations by Google Visualization API  | Dynamic maps by Google Maps API v3  | Dynamic translations by Google AJAX Language API